GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØBSAFTALER OM BRUSESYSTEMER

Disse generelle vilkår og betingelser for salg vedrører alle købsaftaler indgået mellem købere af produkter ("kunder") fra Orbital Systems AB og datterselskaber eller associerede selskaber i Orbital-koncernen ("Orbital"). De genstande, Orbital skal levere, omtales i disse betingelser som "produkter".

Disse generelle vilkår og betingelser for salg vedrører alle købsaftaler indgået mellem købere af produkter ("kunder") fra Orbital Systems AB og datterselskaber eller associerede selskaber i Orbital-koncernen ("Orbital"). De genstande, Orbital skal levere, omtales i disse betingelser som "produkter".

1. AFTALENS KARAKTER

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser samt den relevante bestillingsformular fra Orbital, som kunden har udfyldt ("bestilling"), udgør efter Orbitals godkendelse "aftalen".

1.2 Aftalen fastsætter de vilkår og betingelser, der gælder for Orbitals levering af produkter til kunden, samt, såfremt det aftales, montering og andre ydelser i henhold til beskrivelsen og specifikationen i bestillingen.

1.3 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse dokumenter har bestillingen forrang for disse generelle vilkår og betingelser. Sådanne generelle vilkår og betingelser har forrang for enhver købsanmodning eller lignende fremsat af kunden. Ingen andre vilkår og betingelser kan gøres gældende (uagtet at kunden eventuelt henviser til sådanne vilkår og betingelser, og Orbital ikke udtrykkeligt gør indsigelse imod dem). Afvigelser er alene bindende for Orbital, hvis Orbital har givet sit udtrykkelige skriftlige samtykke.

1.4 Orbital er kun bundet af oplysninger i markedsføringsmaterialer, prislister og anden produktinformation i det omfang, at der udtrykkeligt henvises til sådanne oplysninger i bestillingen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse dokumenter skal bestillingen have forrang for enhver oplysning i sådanne markedsføringsmaterialer mv.

1.5 Bestillingen er baseret på oplysninger afgivet af kunden vedrørende blandt andet kundens tidligere vand- og energiforbrug og -behov. Hvis oplysninger afgivet af kunden er væsentligt mangelfulde, er Orbital berettiget til efter eget skøn at foretage rimelige tilpasninger af de produkter, der er blevet leveret eller skal leveres (herunder en tilsvarende prisjustering) med henblik på at opfylde de korrekte kundekrav.

1.6 Tilbud afgivet af Orbital er ikke bindende. En bestilling på køb af produkter afgivet af kunden er ikke bindende for Orbital, medmindre Orbital har godkendt denne.

2. PRISER

2.1 Kunden er forpligtet til at betale de priser og udgifter til Orbital, der er angivet i bestillingen.

2.2 Prisen anført i bestillingen er prisen for produktet, leveringsomkostninger og (hvis relevant) montering og vedligeholdelse. Alle angivne priser er inklusive moms. Priserne inkluderer ikke omkostninger for forudgående planlægning, konstruktion, rørsystemer, VVS-arbejde eller elektriske installationer, idet sådanne foranstaltninger og opgaver varetages af kunden.

2.3 Hvis parterne har aftalt, at Orbital skal udføre vedligeholdelse af produkterne i overensstemmelse med nedenstående afsnit 8, skal sådanne ydelser leveres baseret på tid og materialer og afregnes i henhold til bestemmelserne i punkt 8.2.

3. BETALING

3.1 Bestillingen indeholder kundens foretrukne betalingsmåde. Medmindre andet er aftalt, skal betaling finde sted inden for tredive (30) dage fra Orbitals fakturadato.

3.2 Uagtet punkt 3.1 og medmindre andet er skriftligt aftalt, afregnes ethvert abonnement på produkter (fx filterkapsler) i henhold til afsnit 7 ved afsendelsen af produkterne.

3.3 Uagtet punkt 3.2 og medmindre andet er skriftligt aftalt, afregnes enhver ydelse leveret i henhold til afsnit 8 efter leveringen af ydelsen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.4 Hvis kunden undlader at betale inden den fastsatte dato, er Orbital berettiget til at opkræve renter fra forfaldsdatoen i overensstemmelse med den svenske rentelov (1975:635). Ved forsinket betaling er Orbital berettiget til at suspendere aftalen efter skriftlig meddelelse til kunden, indtil betaling har fundet sted.

3.5 Hvis kunden ikke har betalt det skyldige beløb inden for tre måneder, er Orbital berettiget til at opsige aftalen ved at give kunden skriftlig meddelelse derom, herunder kræve erstatning for tab, som Orbital har pådraget sig.

4. LEVERING OG FORSINKELSE

4.1 I bestillingen er anført, hvilke produkter der skal leveres, tidsplanen for levering, leveringsomkostninger og parternes øvrige forpligtelser.

4.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, vil produkterne blive leveret af Orbital eller Orbitals samarbejdspartner til den leveringsadresse, der er anført i bestillingen.

4.3 Hvis Orbital ikke anser det for muligt at levere produkterne i overensstemmelse med de leveringsfrister, der er anført i den aftalte tidsplan, er Orbital forpligtet til at informere kunden derom, herunder angive årsagen og, om muligt, det forventede leveringstidspunkt. Orbital er berettiget til en rimelig forlængelse af leveringsfristen, hvis leveringen er forsinket på grund af forhold, der ikke skyldes Orbital, eller som er uden for Orbitals kontrol.

4.4 I tilfælde af forsinkelse, som skyldes Orbital eller forhold, som Orbital har mulighed for at påvirke, er Orbital forpligtet til at træffe alle kommercielt rimelige foranstaltninger for at levere produkterne til kunden i overensstemmelse med den aftalte tidsplan. Orbital og kunden skal i fællesskab finde frem til den afhjælpende foranstaltning, der skal sikre overholdelse af de resterende leveringsdatoer i henhold til tidsplanen.

4.5 Hvis Orbital ikke er i stand til at levere produkterne i overensstemmelse med den leveringsfrist, der er fastlagt for sådanne produkter, og dette skyldes forhold, som Orbital har mulighed for at påvirke, er kunden berettiget til at opsige aftalen skriftligt uden strafgebyr, hvis en sådan forsinkelse har afgørende betydning for kunden, alternativt kræve levering inden for en nærmere defineret rimelig periode på mindst fire uger. Hvis Orbital ikke leverer inden for denne periode, og det ikke skyldes forhold, som kunden er ansvarlig for, er kunden berettiget til at opsige aftalen ved skriftlig meddelelse derom til Orbital. Hvis kunden opsiger aftalen, refunderer Orbital det beløb, kunden allerede har betalt, hurtigst muligt og senest 14 dage efter opsigelse af aftalen, og kunden er samtidig berettiget til erstatning for omkostninger, han/hun har pådraget sig som følge af Orbitals leveringsforsinkelse.

4.6 Hvis leveringsforsinkelsen er forårsaget af kunden, kundens underleverandør eller forhold, som kunden har mulighed for at påvirke, herunder suspension i henhold til punkt 3.5, er Orbital berettiget til at udsætte leveringen af produkterne til en rimelig dato. I en sådan situation er Orbital berettiget til erstatning for alle direkte omkostninger forårsaget af forsinkelsen samt lovbestemte renter fra den aftalte leveringsdato til den nye leveringsdato. Hvis forsinkelsen er længere end tre (3) måneder, er Orbital berettiget til at opsige aftalen med skriftligt varsel. Denne bestemmelse gælder, uanset om årsagen til forsinkelsen opstår før eller efter det aftalte leveringstidspunkt.

4.7 Hvis kunden vurderer, at han/hun ikke vil kunne acceptere levering af produkterne på den aftalte dato, eller det er sandsynligt, at der vil ske en forsinkelse fra kundens side, er kunden forpligtet til skriftligt at informere Orbital derom uden ugrundet ophold, herunder angive årsagen til forsinkelsen og, hvis muligt, angive et tidspunkt, hvor kunden vil kunne acceptere levering.

4.8 Hvis kunden undlader at acceptere rettidig levering, er Orbital berettiget til skriftligt at forlange, at kunden accepterer levering inden for en rimelig periode. Hvis kunden undlader at acceptere levering inden for en sådan periode, og dette ikke skyldes forhold, som Orbital er ansvarlig for, er Orbital berettiget til at opsige aftalen ved at give kunden skriftligt varsel derom, for så vidt angår den del af produkterne, der er klar til levering, men som ikke er blevet leveret grundet kundens misligholdelse. I tilfælde af opsigelse er Orbital berettiget til erstatning for det direkte tab, Orbital pådrager sig som følge af kundens misligholdelse.

5. FORBEREDELSE OG MONTERING

5.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal montering af produkterne varetages af Orbital eller en leverandør valgt af Orbital. Kunden er forpligtet til for egen regning og risiko at udføre de aftalte forberedelser og træffe andre nødvendige foranstaltninger i forbindelse med montering og brug af produkterne, herunder indhente bygge- og brugstilladelser, forestå forudgående planlægning, konstruktion, rørsystemer, generelt VVS-arbejde eller elektriske installationer i overensstemmelse med gældende lovgivning samt Orbitals instrukser. Orbital skal give sådanne instrukser og oplyse monteringskrav i god tid inden montering. De generelle monteringskrav kan findes på Orbitals hjemmeside.

5.2 Orbital og kunden skal informere hinanden om de forberedelser, de har gjort, samt andre forhold, der er relevante for monteringen af produkterne.

5.3 Orbital eller Orbitals samarbejdspartner skal varetage montering af produkterne på den aftalte lokation i overensstemmelse med de højeste professionelle standarder.

5.4 Hvis kunden forudser, at han/hun ikke rettidigt kan opfylde de forpligtelser, der er påkrævet for at gennemføre monteringen af produkterne, herunder opfylde de betingelser, der er anført i punkt 5.1 ovenfor, er kunden forpligtet til øjeblikkeligt at give Orbital skriftlig meddelelse derom og angive årsagen og, hvis muligt, et tidspunkt, hvor kunden vil kunne overholde sine forpligtelser.

5.5 Hvis kunden undlader at opfylde de forpligtelser, der er nødvendige for at gennemføre monteringen af produkterne, korrekt og rettidigt, herunder overholde de betingelser, der er anført i punkt 5.1 ovenfor, gælder følgende betingelser:

a) Orbital er efter skriftlig meddelelse til kunden berettiget til at suspendere opfyldelsen af aftalen helt eller delvist. Kunden skal holde Orbital skadesløs for enhver omkostning, som Orbital med rimelighed har pådraget sig som følge af en sådan suspension.

b) Hvis opfyldelsen af aftalen forsinkes som følge af kundens misligholdelse, skal kunden under alle omstændigheder betale alle yderligere omkostninger, Orbital har pådraget sig som følge af forsinkelsen.

5.6 Hvis Orbital og kunden har aftalt skriftligt, at kunden skal være ansvarlig for monteringen af produkterne, gælder ovenstående bestemmelser i afsnit 5 ikke. Kunden skal i stedet montere produkterne i overensstemmelse med instrukser fra Orbital.

6. EJENDOMSRET

Produkterne forbliver Orbitals ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted, i det omfang at en sådan ejendomsret er gyldig i henhold til gældende lov.

7. ABONNEMENT

7.1 Det fremgår af bestillingen, hvilke produkter (såsom filterkapsler og rensetabletter) der skal leveres på abonnementsbasis ("abonnementsprodukter").

7.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, leveres og afregnes alle abonnementsprodukter kvartalsvist via den betalingsmåde, der er angivet i aftalen.

7.3 Medmindre andet er skriftligt, løber aftalen om levering af abonnementsprodukter i to (2) år. Ved udgangen af den første periode eller enhver efterfølgende periode i forbindelse med en fornyelse under dette punkt vil abonnementet automatisk blive fornyet i successive perioder på 12 måneder, medmindre det opsiges af en part ved at give skriftlig meddelelse derom til den anden part senest tre måneder inden udløbet af den relevante periode.

7.4 Baseret på en beregning af kundens brug efter montering af produkterne kan Orbital foreslå justeringer af antallet af abonnementsprodukter og/eller leveringsfrekvensen for at sikre optimal brug af produkterne. Kunden er frit stillet til at acceptere eller afvise sådanne forslag. Hvis et forslag accepteres, træder det i kraft på den efterfølgende dato for levering af abonnementsprodukter i henhold til den aftalte nye tidsplan.

8. SERVICE

8.1 Hvis Orbital og kunden har aftalt, at Orbital eller Orbitals udvalgte servicepartner skal udføre service eller vedligeholdelse i relation til produkterne ("service"), skal bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser gælde med de nødvendige ændringer angående en sådan service, i hvilket tilfælde enhver henvisning til "produkter" skal anses for at omfatte "service".

8.2 Uanset det i ovenstående punkt 8.1 anførte gælder følgende for serviceydelser:

a) Serviceydelser leveres baseret på tid og materialer og afregnes i overensstemmelse med Orbitals til enhver tid gældende prisliste (alt efter, hvad der er anført i bestillingen).

b) Ud over det vederlag, der er anført i Orbitals prisliste, er Orbital berettiget til kompensation for rejse- og opholdsudgifter og for andre udgifter og udlæg, som parterne har aftalt.

c) Orbitals garanti ved mangler i de leverede serviceydelser er begrænset til mangler, der konstateres inden for en periode på seks (6) måneder, efter at serviceydelserne blev leveret (og i overensstemmelse med afsnit 9 nedenfor i øvrigt).

8.3 Hvis parterne har en skriftlig aftale om specifikke betingelser vedrørende serviceydelsen, vil sådanne betingelser have forrang.

9. GARANTI OG MANGELANSVAR

9.1 Med forbehold for de begrænsninger, der er anført i disse generelle vilkår og betingelser, garanterer Orbital, at produkter leveret af Orbital vil være uden mangler i design, materialer og håndværksmæssig udførelse. I henhold til bestemmelserne i dette afsnit 9 er Orbital forpligtet til at afhjælpe enhver mangel som følge af mangelfuldt design, materialer og håndværksmæssig udførelse. For at undgå enhver tvivl udgør et normalt behov for udskiftning af tilbehør såsom filterkapsler og andre abonnementsprodukter ikke mangler – se punkt 9.8 nedenfor for flere oplysninger om tilbehør, som ikke er dækket af denne garanti). Medmindre andet er angivet i dette afsnit 9, er Orbital ikke erstatningspligtig for mangler.

9.2 Orbitals garanti i henhold til dette afsnit 9 dækker mangler, der viser sig inden for en periode på to (2) år fra levering af produkterne.

9.3 Orbitals garanti dækker ikke:

(i) mangler, der opstår som følge af materialer leveret af eller et design angivet eller specificeret af kunden,

ii) mangler, som viser sig under brugsforhold, som der ikke er taget højde for i bestillingen, og i forbindelse med ukorrekt brug af produkterne

iii) mangler som følge af mangelfuld montering, vedligeholdelse, forkert opførelse eller reparationer varetaget af kunden, herunder enhver opgave udført af en af kunden valgt ikke-autoriseret serviceleverandører eller som følge af ændringer udført uden Orbitals skriftlige samtykke.

9.4 Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold at informere Orbital om enhver konstateret mangel. En sådan meddelelse skal gives inden for rimelig tid og senest to (2) måneder efter, at kunden har opdaget manglen og aldrig senere end én (1) måned efter udløbet af den periode, der er anført i punkt 9.2. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af manglen. Hvis kunden undlader at give Orbital skriftlig meddelelse om manglen indenfor de ovenfor anførte tidsfrister, mister kunden sin ret til at få afhjulpet manglen under garantien og til at rejse erstatningskrav for manglen.

9.5 Ved modtagelse af meddelelse fra kunden i overensstemmelse med punkt 9.4 er Orbital forpligtet til uden ugrundet ophold og uden beregning at yde kunden de serviceydelser, der er nødvendige for at afhjælpe manglen, udskifte de mangelfulde produkter eller, efter Orbitals skøn, tilbagebetale prisen for de mangelfulde produkter eller give kunden et forholdsmæssigt afslag. Hvis kunden imidlertid hævder, at der foreligger en misligholdelse af garantien og en mangel, men som Orbital ikke er ansvarlig for i henhold til dette afsnit 9, er Orbital berettiget til kompensation for det arbejde og de omkostninger, som Orbital har pådraget sig som følge af meddelelsen.

9.6 Orbital er alene erstatningspligtig for garantibrud, der har en væsentlig og uheldig påvirkning på kundens brug af produkterne. Orbitals garanti i henhold til dette afsnit 9 er betinget af kundens fuldstændige og rettidige betaling i henhold til denne aftale.

9.7 Kunden er forpligtet til at sikre Orbital rettidig adgang til alle lokationer, udstyr, systemer og lignende, i det omfang der efter Orbitals rimelige skøn er behov for det med henblik på Orbitals opfyldelse af sine garantiforpligtelser. Kunden skal udlevere de korrekte oplysninger til Orbital, der efter Orbitals rimelige mening kan være nødvendige for, at Orbital kan opfylde sine forpligtelser. Kunden er erstatningspligtig for enhver fejl eller mangel i udstyr, systemer, information og lignende, som kunden har udleveret til Orbital. Garantien i dette afsnit 9 samt enhver anden forpligtelse, der påhviler Orbital i henhold til aftalen, er betinget af kundens overholdelse af punkt 9.7.

9.8 Følgende komponenter anses for at være tilbehør og skal erstattes, når de er opbrugt, for at produktet kan fungere korrekt:

• Filterkapsler –
• UV-filter (UV-lampe + Quartz-glas)
• Rensetabletter

Den forventede levetid for tilbehør afhænger af en lang række faktorer, herunder brug af produktet og lokale forhold (fx vandets hårdhedsgrad). Generelt kan man bruge følgende tommelfingerregel til beregning af tilbehørets levetid:

• Filterkapsler – bør som minimum udskiftes efter i) 200 bade eller ii) 6 måneder, alt efter hvad der kommer først.

• UV-filter – skal rengøres eller udskiftes én gang om året.

• Rensetabletter – rengøringsfrekvensen meddeles via appen og/eller operatørpanelet.

Filterkapslerne vil blive leveret af Orbital eller en autoriseret Orbital-samarbejdspartner i overensstemmelse med den planlagte filterlevetid (se flere oplysninger ovenfor under afsnit 7 vedrørende abonnement). Abonnementet kan omfatte andet tilbehør.

9.9 Ekstra tilbehør kan bestilles direkte hos Orbital eller en af vores autoriserede samarbejdspartnere. Brug af ikke-originale komponenter kan resultere i produkternes fejlfunktion og er ikke omfattet af Orbitals garanti.

9.10 Ovenstående garanti i dette afsnit 9 udgør Orbitals eneste garanti, og der gives ingen andre garantier eller betingelser, hverken udtrykkelige eller underforståede.

9.11 Kunden kan have andre rettigheder i henhold til gældende forbrugerlovgivning ud over denne produktgaranti.

10. PRODUKTANSVAR

10.1 Orbital er ansvarlig for personskade og skade på ejendom forårsaget af produkterne, hvis og i det omfang at Orbital vurderes at være ansvarlig i henhold til svensk ufravigelig lovgivning om produktansvar.

10.2 Kunden er forpligtet til øjeblikkeligt at informere Orbital om ethvert erstatningskrav fra tredjepart vedrørende en person- eller tingsskade forårsaget af produkterne, eller forhold, som kan resultere i et sådant erstatningskrav. Kunden skal give Orbital ret til at forhandle om et sådant erstatningskrav og forsvare sig i en eventuel retssag i forbindelse med sådanne krav. Kunden må ikke gøre et erstatningskrav gældende over for tredjemand uden Orbitals skriftlige samtykke.

11. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

11.1 Enhver intellektuel ejendomsret til produkterne, herunder rettigheder, der opstår i forbindelse med eller som følge af produkterne, tilhører alene Orbital. Orbital bevarer alle rettigheder til produkterne, også selv om produkterne er specialfremstillet til kunden.

11.2 Termen "intellektuel ejendomsret" omfatter, men er ikke begrænset til, alle patenter, rettigheder til opfindelser, ophavsrettigheder, varemærker, knowhow og forretningshemmeligheder, registrerede eller ikke-registrerede, herunder alle ansøgninger om og fornyelser eller forlængelser af sådanne rettigheder samt enhver lignende eller tilsvarende rettighed eller beskyttelse i alle dele af verden.

12. ANSVARSBEGRÆNSNING

12.1 Parterne er under ingen omstændigheder ansvarlige over for den anden part for produktionstab, tabt fortjeneste, brugstab, tab af kontrakt eller andre indirekte tab eller følgetab, medmindre det kræves i henhold til lov.

13. OPSIGELSE

13.1 Denne aftale kan opsiges med én måneds varsel til den anden part.

13.2 I tilfælde af opsigelse eller annullering af aftalen er Orbital berettiget til at modtage betaling for leverede produkter.

14. FORTRYDELSESRET

14.1 I tilfælde af køb har kunden mulighed for at ophæve aftalen i 14 dage uden at angive en årsag. Denne periode begynder dagen efter, at kunden eller en repræsentant for denne har modtaget alle produkter.

14.2 I betænkningsperioden er kunden forpligtet til at behandle produkter og emballage med forsigtighed. Kunden må kun udpakke eller bruge produktet, i det omfang det er nødvendigt for at vurdere, om kunden ønsker at beholde det. Hvis kunden gør brug af sin fortrydelsesret, skal kunden sørge for at returnere produktet til Orbital i original stand og emballage, i det omfang det er muligt, i overensstemmelse med Orbitals rimelige og klare instrukser.

14.3 Hvis kunden vil udnytte sin fortrydelsesret, er kunden forpligtet til at gøre Orbital opmærksom på dette inden for 14 dage fra modtagelse af alle produkterne. Dette kan kunden gøre ved at sende en e-mail til contact@orbital-system.com. Når kunden har informeret om, at han/hun ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produkterne til Orbital inden for 14 dage. Kunden skal kunne dokumentere, at produkterne er blevet returneret rettidigt, fx i form af en mail med kvittering for levering.

14.4 Hvis kunden ikke udtrykkeligt har oplyst, at han/hun ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, eller produkterne ikke er blevet returneret til Orbital ved udgangen af den lovpligtige periode, der er anført i punkterne 14.2 og 14.3, er købet endeligt.

14.5 Hvis kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, afholder kunden alle omkostninger for returnering.

14.6 Hvis kunden har betalt et beløb, er Orbital forpligtet til at sikre, at det fulde beløb bliver refunderet til kunden, inden for 14 dage efter at kunden har oplyst, at han/hun ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret. Kunden skal dokumentere, at de leverede produkter er blevet returneret, fx i form af en mail med kvittering for levering.

15. DIVERSE

15.1 Denne aftale udgør hele forståelsen og aftalen mellem parterne vedrørende projektets genstand og erstatter alle tidligere og eksisterende forhandlinger og aftaler mellem parterne i relation dertil, mundtlige såvel som skriftlige.

15.2 Vilkårene i denne aftale kan ikke ændres, medmindre parterne laver en skriftlig aftale derom med specifik henvisning til denne aftale. En sådan aftale skal være underskrevet af begge parter.

15.3 En parts afkald på rettigheder eller retsmidler under denne aftale skal foreligge skriftligt og være behørigt underskrevet. Enkelt eller delvist afkald på en rettighed eller et retsmiddel udelukker ikke andre eller yderligere udøvelse af denne eller enhver anden rettighed eller retsmiddel.

15.4 Hvis en bestemmelse i aftalen anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol eller anden kompetent retsinstans, skal det ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

16. KONTAKTOPLYSNINGER FOR ORBITAL SYSTEMS

ORBITAL SYSTEMS AB
Svensk registreringsnummer: 556902-4671
Östergatan 32, 211 22 Malmø, Sverige.
support@orbital-systems.com

17. GÆLDENDE LOVGIVNING

17.1 Aftalen er reguleret af svensk lov.

AFTALE OM FORUDBESTILLING AF ORBITAL SHOWER

Denne aftale om forudbestilling af Orbital Shower ("aftalen") mellem dig som forbruger og det svenske juridiske selskab Orbital Systems AB (Orbital, vi eller os) vedrører din forudbestilling af et Orbital Shower fra os. Når vi åbner for salget af Orbital Shower i dit land, kontakter vi dig, så du kan afgive din bestilling.

1. Forudbestilling

Ved indgåelse af denne aftale forbeholder du dig ret til at bestille et Orbital Shower til privatbrug fra os, når vi åbner for salget af Orbital Shower i dit land, og du vil blive sat på en venteliste til forudbestilte brusesystemer. Denne aftale udgør ikke en aftale om køb af et produkt.

2. Ikke-bindende betaling for forudbestilt brusesystem

Betalingen for det forudbetalte brusesystem kan til enhver tid refunderes fuldt ud (fx hvis du ønsker at annullere eller overdrage din forudbestilling, eller hvis vi ikke lancerer produktet i dit land). Denne aftale udgør ikke en aftale om køb af et Orbital Shower eller et andet produkt, herunder priser, produktionstider eller forventede leveringsdatoer. Du er ikke forpligtet til at købe et produkt fra os, ligesom vi ikke er forpligtet til at sælge et produkt til dig. Hvis og når vi informerer dig om, at det er tid til at afgive din bestilling, og såfremt du ønsker at fastholde købet af et sådant produkt, vil et salg eller køb være underlagt en separat og juridisk bindende købsaftale mellem dig og os, et selskab i Orbital-koncernen eller en af vores samarbejdspartnere.

3. Ikrafttrædelsesdato; forudbestillingsproces

Denne aftale træder i kraft, når følgende to forhold er opfyldt: vi har modtaget 1) din bekræftelse af indholdet i denne aftale og 2) betalingen for det forudbestilte brusesystem, dvs. det beløb, der er angivet i de betalingsinstrukser, du modtog i forbindelse med forudbestillingen, via den aftalte betalingsmåde. Du kan gennemføre denne aftale ved enten at: i) bekræfte og acceptere aftalen online eller ii) sende aftalen til os i underskrevet stand. Du kan gennemføre betalingen for din forudbestilling via betalingsmåden, der er angivet i betalingsinstrukserne. Når denne aftale træder i kraft, vil du blive sat på forudbestillingslisten for Orbital Shower i dit land, ligesom du vil modtage oplysninger om produktet og om os.

4. Bestillingsproces

Når datoen for lancering af Orbital Shower i dit land nærmer sig, sender vi dig flere relevante oplysninger, hvor vi samtidig beder dig om at bekræfte, at du har til hensigt at købe produktet, konfigurere indstillinger og give os de oplysninger, der er nødvendige for at indgå en købsaftale med os. Her kan du finde den aktuelle udgave af vores købsaftale, som opdateres løbende efter vores skøn.
Hvis du ønsker at fastholde købet af et Orbital Shower, skal du indgå en købsaftale med os, og du er forpligtet til at overholde den, dvs. at du skal betale den fulde købspris for produktet og give os de nødvendige leveringsoplysninger mv. Vær opmærksom på, at skatter, afgifter, transport og leveringsomkostninger samt andre relevante omkostninger og gebyrer kan variere fra land til land og først kendes, når vi har lanceret produktet i dit land, hvorfor sådanne omkostninger og gebyrer eventuelt vil komme oven i prisen på din bestilling. På tidspunktet for din indgåelse af købsaftalen vil din betaling for det forudbestilte brusesystem blive fratrukket den samlede købspris for Orbital Shower. Procedurerne er med forbehold for ændringer.

5. Købspris

Vi bestræber os på at tilbyde Orbital Shower til samme købspris som på tidspunktet for gennemførsel af din ikke-bindende betaling for det forudbestilte brusesystem, men den endelige købspris kan variere fra region til region grundet skatter, afgifter og andre gebyrer, hvorfor købsprisen er med forbehold for ændringer, indtil der foreligger en endelig købsaftale.

6. Udsættelse og uoverdragelighed

Hvis du ikke ønsker at indgå en købsaftale, når vi kontakter dig for at informere dig om, at Orbital Shower lanceres i dit land, har du mulighed for at give afkald på din placering på ventelisten, hvorefter du vil blive tildelt en anden placering efter vores skøn (dette er dog kun muligt én gang). Hvis du ikke informerer os om din beslutning inden for tredive (30) dage fra opfordringen til at afgive din bestilling, tildeles du automatisk én udsættelse, dvs. at vi udsætter din placering på ventelisten. Denne aftale kan ikke overdrages eller videregives til tredjepart uden Orbitals forudgående skriftlige godkendelse. Hvis du informerer os om, at du ikke ønsker at indgå en købsaftale, vil du blive fjernet fra ventelisten, og din betaling for det forudbetalte brusesystem vil blive refunderet. Bemærk, at det kan være svært for os at refundere din betaling for det forudbetalte brusesystem, hvis du ikke svarer på vores henvendelser eller meddelelser.

7. Prioritet

Din placering på ventelisten i dit land sker alene efter vores skøn. Vi kan afvise forudbestillinger for at undgå, at for mange personer bliver skrevet på venteliste, eller hvis vi anser det for at være det mest hensigtsmæssige. Hvis vi afviser din forudbestilling eller beslutter os for at annullere din forudbestilling, informerer vi dig om dette, og din betaling for det forudbetalte brusesystem vil i givet fald blive refunderet.

8. Dine personlige oplysninger

Indimellem beder vi dig om oplysninger med henblik på at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til denne aftale. Vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som du finder her.

9. Ansvarsbegrænsning

I det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, giver vi ingen garantier af nogen art i forbindelse med denne aftale eller genstanden for denne aftale. Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for direkte eller indirekte tab og skader, herunder følgetab eller -skader, i henhold til nogen lovgivning eller lov, eller for andre forhold, der opstår som følge af vores misligholdelse af denne aftale. Såfremt vi anses for at være erstatningspligtige i forbindelse med din forudbestilling eller denne aftale, vil dit eneste retsmiddel være refundering af den betaling for det forudbetalte brusesystem, vi har modtaget fra dig.

10. Bekræftelse

Du anerkender og forstår, at der er en risiko for, at Orbital ikke har færdiggjort udviklingen af Orbital Shower , der skal markedsføres og sælges i dit land. Du anerkender og forstår endvidere, at der er en risiko for, at du, hvis du forudbestiller et Orbital Shower, først modtager det i 3. kvartal af 2020 eller på et senere tidspunkt. Sidst, men ikke mindst, erklærer du dig indforstået med, at vi ikke opbevarer din betaling for det forudbetalte brusesystem separat, på en deponeringskonto eller trustfond eller betaler renter af din betaling for det forudbestilte brusesystem.

11. Lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt lovgivningen i Sverige uden hensyn til lovvalgsregler. Den engelske udgave af denne aftale skal have forrang, i det omfang det er tilladt i dit værneting.

Har du fler frågor?

Inga problem, vi har samlat några vanliga frågor och svar på en sida.