Generelle betingelser for aftaler omsalg af Orbital Shower

Disse generelle salgsbetingelser gælder for alle salgsaftaler, der indgås mellem købereaf Produkt(er) ("Kunder") af Orbital Systems AB eller et af dets datterselskaber ellerassocierede selskaber ("Orbital") (sammen ”Parterne”). De varer, der leveres af Orbital,benævnes i disse betingelser som "Produkterne".

1. AFTALENS FORMÅL

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser udgør sammen med den relevanteOrbital-salgsordreformular udfyldt af Kunden ("Ordren"), ("Aftalen").

1.2 Aftalen angiver betingelserne, hvorunder Orbital skal levere Produkter til Kunden og,hvis aftalt, installationstjenester og andre tjenester, som yderligere beskrevet i Ordren.

1.3 I tilfælde af uoverensstemmelse har Ordren forrang for disse generelle vilkår ogbetingelser. Disse generelle vilkår og betingelser har forrang for alle andreaftaledokumenter. Andre vilkår og betingelser gælder ikke (selv hvis Kunden henviser tilsådanne vilkår og betingelser og Orbital ikke udtrykkeligt bestrider dem). Afvigelser ogændringer til Aftalen er kun bindende, hvis de udtrykkeligt er accepteret skriftligt af Parterne.

1.4 Oplysninger i markedsføringsmateriale, prislister eller andre produktoplysninger erkun bindende for Orbital i det omfang, der udtrykkeligt henvises til sådanne oplysninger i Ordren. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse dokumenter har Ordren forrangi forhold til de oplysninger i markedsføringsmateriale, etc., der måtte henvises til.

1.5 Ordren er baseret på og afhænger af de oplysninger, som Kunden har givet,herunder Kundens strukturelle bruserindretning. Hvis sådanne oplysninger fra Kundener upræcise eller mangelfulde i væsentligt omfang, kan Orbital foretage rimeligejusteringer af de Produkter, der leveres/skal leveres (herunder eventuelle tilsvarendeprisjusteringer) for at opfylde nøjagtige kundekrav, med Kundens accept.

1.6 Tilbud fra Orbital er ikke bindende. En Ordre på køb af Produkter fra Kunden er ikkebindende for Orbital, medmindre Orbital accepterer den ved underskrivelse af Ordren.

1.7 For at Produkterne fungerer optimalt er periodisk udskiftning af forbrugsvarer("Forbrugsvarer") såsom filterkapsler nødvendigt (for detaljer se afsnit 9 nedenfor).

1.8 For at sikre, at Produkterne kan cirkulere vand, og for at optimere Kundens brugheraf, har Orbital udviklet en vedligeholdelses- og optimeringsplan ("Vedligeholdelses-og optimeringsplanen") som beskrevet i afsnit 7.

1.9 I tilfælde af, at Kunden har fået mulighed for at betale et refunderbartreservationsgebyr, eller ved valg af et abonnement på Vedligeholdelses- ogoptimeringsplanen, kan Orbitals godkendelse af Kundens køb være afhængig af, atKunden underlægges et kredittjek for at sikre Kundens betalingsevne. Dette kræverKundens eksplicitte accept. Orbital kan bruge tredjepartstjenesteudbydere, der levererkreditoplysninger om Kunden, idet tredjepartstjenesteudbyderne dog er forpligtet til atinformere Kunden, hvis Kundens kreditoplysninger er blevet anvendt. Orbital forpligtersig endvidere til at informere Kunden, hvis kravene for at foretage et køb ikke er opfyldtpå grund af resultatet af kreditvurderingen.

2. PRISER

2.1 Prisen for Produktet, leveringsomkostninger og (hvor relevant) installations- ogvedligeholdelsestjenester er angivet i Ordren. Alle angivne priser er inklusive moms.Priserne omfatter ikke omkostninger til forprojektering, designarbejde, rørføring,almindelig VVS-arbejde eller elektriske installationer, da sådanne foranstaltninger ogarbejde skal udføres af Kunden.

2.2 Hvis Parterne i overensstemmelse med afsnit 8 nedenfor har aftalt, at Orbital skaludføre nogen form for vedligeholdelsesservice i forbindelse med salget af Produkterne,skal en sådan Service leveres på basis af medgået tid og materialer og opkræves ioverensstemmelse med afsnit 8.2.

3. BETALING

3.1 Ordren indeholder Kundens valg af betalingsmetode. Medmindre andet er aftalt,skal betaling ske inden for tredive (30) dage fra fakturadato.

3.2 En Service, der leveres i henhold til afsnit 8, faktureres efter udførelsen af sådanneServices, medmindre andet er aftalt skriftligt.

3.3 Hvis Kunden ikke betaler til tiden, er Orbital berettiget til renter fra forfaldsdatoen ioverensstemmelse med Renteloven (nr. 459 af 2014-05-13), i.e. den af Nationalbankenfastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. I tilfælde af forsinket betaling kan Orbital,efter at have underrettet Kunden skriftligt, suspendere arbejdet under Aftalen, indtilOrbital modtager betaling.

3.4 Hvis Kunden ikke har betalt det skyldige beløb inden for tre (3) måneder, er Orbitalberettiget til at ophæve Aftalen ved skriftlig meddelelse til Kunden samt til at krævetilbagelevering af ikke-installerede Produkter samt tilbagebetaling for levering heraf.

4. LEVERING OG FORSINKELSE

4.1 Ordren beskriver Produkterne, tidsplanen for levering, fragtomkostningerne ogParternes øvrige forpligtelser.

4.2 Medmindre andet er aftalt skriftligt, vil Produkterne blive leveret til den i Ordrenangivne leveringsadresse, af Orbital eller af Orbitals partnere.

4.3 Hvis Orbital forventer ikke at være i stand til at levere Produkterne ioverensstemmelse med Ordrens tidsplan, skal Orbital underrette Kunden om dette,samt angive årsagen hertil og om muligt det tidspunkt, hvor levering kan forventes.Orbital har derudover ret til en rimelig forlængelse af leveringstiden, såfremt leveringensforsinkelse skyldes årsager, der ikke kan henføres til Orbital eller som ligger uden forOrbitals kontrol.

4.4 I tilfælde af en forsinkelse forårsaget af Orbital eller af årsager, der ligger inden forOrbitals kontrol, skal Orbital gøre rimelige kommercielle bestræbelser på at levereProdukterne til Kunden i overensstemmelse med den aftalte tidsplan. Orbital og Kundenskal i fællesskab afgøre, hvilke korrigerende foranstaltninger der er nødvendige for atopfylde de i tidsplanen fastsatte leveringsdatoer.

4.5 Hvis Orbital på grund af omstændigheder, der ligger inden for Orbitals kontrol, ikkeer i stand til at levere Produkterne i overensstemmelse med Ordrens tidsplan, kanKunden ved skriftlig meddelelse ophæve Aftalen uden strafgebyr, såfremt forsinkelsener af væsentlig betydning for Kunden. Alternativt kan Kunden kræve levering inden foren rimelig periode på mindst fire uger. Hvis Orbital ikke leverer inden for en sådanendelig periode, og dette ikke skyldes nogen omstændighed, som Kunden er ansvarligfor, kan Kunden ved skriftlig meddelelse til Orbital ophæve Aftalen. Hvis Kundenophæver Aftalen, refunderer Orbital hurtigst muligt det beløb, som Kunden allerede harbetalt, og senest 14 dage efter Aftalens ophør. Kunden har derudover ret tilkompensation for afholdte omkostninger grundet Orbitals forsinkede levering.

4.6 Hvis forsinkelsen i leveringen skyldes Kunden, en underleverandør udpeget afKunden eller på grund af omstændigheder inden for Kundens kontrol, er Orbitalberettiget til at udskyde leveringen af Produkterne til en rimelig dato. I denne situation erOrbital berettiget til kompensation for alle direkte omkostninger forårsaget afforsinkelsen samt til at kræve renter i henhold til den af Nationalbanken fastsattereferencesats med et tillæg på 8 pct. fra den aftalte leveringsdato til den nyeleveringsdato. Hvis forsinkelsen varer mere end tre (3) måneder, er Orbital berettiget tilat ophæve Aftalen ved skriftlig meddelelse. Denne bestemmelse gælder, uanset omårsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter den aftalte leveringstid.

4.7 Hvis Kunden finder, at vedkommende ikke vil være i stand til at modtageProdukterne på den aftalte dato, eller hvis der er risiko for forsinkelse fra Kundens side,skal Kunden uden unødigt ophold underrette Orbital skriftligt herom med angivelse afårsagen til forsinkelsen og om muligt det tidspunkt, hvor Kunden vil være i stand til atmodtage leveringen. Orbital vil på baggrund heraf foreslå Kunden et nytleveringstidspunkt.

4.8 Hvis Kunden ikke accepterer levering rettidigt, kan Orbital ved skriftlig meddelelsekræve, at Kunden accepterer levering inden for en rimelig frist. Hvis Kunden ikkeaccepterer levering inden for en sådan frist, og såfremt dette ikke skyldes nogenomstændighed, som Orbital er ansvarlig for, kan Orbital ved skriftlig meddelelse til Kunden ophæve Aftalen. I tilfælde af en sådan ophævelse har Orbital ret tilkompensation for det direkte tab, Orbital lider på grund af Kundens misligholdelse.

5. FORBEREDELSE OG INSTALLATION

5.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal installationen af Produkterne udføres afOrbital eller en tjenesteudbyder udpeget af Orbital. Kunden skal for egen regning ogrisiko udføre de forudgående, aftalte forberedelser og træffe andre foranstaltninger, derer nødvendige for installation og brug af Produkterne. Dette inkluderer indhentning afbygge- og brugstilladelser, forudgående planlægning, designarbejde, rørføring,almindelig VVS eller elektriske installationer i overensstemmelse med gældendelovgivning og Orbitals instruktioner. Sådanne instruktioner og installationskrav skalsendes til Kunden i god tid inden installationen.

5.2 Parterne skal give hinanden oplysninger om de forberedelser, der er foretaget, ogandre detaljer, der er relevante for installationen af Produkterne.

5.3 Orbital eller Orbitals partnere skal udføre installationen af Produkterne på denaftalte lokation i overensstemmelse med god brancheskik.

5.4 Hvis Kunden forventer, at vedkommende ikke vil være i stand til rettidigt at opfyldede af sine forpligtelser, der er nødvendige for færdiggørelsen af installationen afProdukterne (herunder opfyldelse af betingelserne i punkt 5.1 ovenfor), skal Kundenstraks underrette Orbital skriftligt med angivelse af årsagen hertil samt om muligt dettidspunkt, hvor Kunden vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser.

5.5 Hvis Kunden ikke opfylder sine forpligtelser benævnt ovenfor i afsnit 5.4 korrekt ogrettidigt (herunder opfyldelse af betingelserne i punkt 5.1 ovenfor), vil følgende gøre siggældende:

a) Orbital kan, efter at have underrettet Kunden herom skriftligt, suspendere arbejdetunder Aftalen helt eller delvist. Kunden skal kompensere Orbital for alle rimeligeomkostninger, som Orbital har pådraget sig som følge af en sådan suspension.

b) Hvis opfyldelsen af Aftalen forsinkes på grund af Kundens uagtsomhed, skal Kundenikke desto mindre erstatte alle Orbitals yderligere omkostninger, som skyldesforsinkelsen.

5.6 Hvis Orbital og Kunden skriftligt har aftalt, at Kunden er ansvarlig for installationenaf Produkterne, finder ovenstående bestemmelser i dette afsnit 5 ikke anvendelse.Kunden skal i stedet installere Produkterne i overensstemmelse med eventuelleinstruktioner fra Orbital.

6. EJENDOMSFORBEHOLD

Produkterne forbliver Orbitals ejendom, indtil de er betalt fuldt ud, i det omfang etsådant ejendomsforbehold er gyldigt i henhold til gældende lovgivning.

7. PLAN FOR STYRING OG OPTIMERING AF VANDFUNKTION

7.1 En aktiv Vedligeholdelses- og optimeringsplan er en forudsætning for, at Kundenkan få aktiveret Produkternes cirkulerende vandfunktion, hvorigennem vandetgenbruges. Hvis der ikke er registreret en Vedligeholdelses- og optimeringsplan, vil Kunden i stedet kunne bruge Produkterne som en almindelig bruser uden vand- ogenergibesparende effekter.

7.2 Gennem Vedligeholdelses- og optimeringsplanen modtager Kunden frivedligeholdelsesservice (nærmere herom under afsnit 8 nedenfor), samt Forbrugsvarer,der er nødvendige for at bevare Produktets cirkulationsfunktion. Dette omfatter følgendeForbrugsvarer pr. bestilt produktenhed:

(i) op til tolv (12) filterkapsler om året;
(ii) op til fyrre (40) rensetabletter om året.
(iii) UV-filtre, om nødvendigt og med forbehold for Orbitals godkendelse.

7.3 Det nøjagtige antal Forbrugsvarer baseres på estimater af Kundens brug efterinstallationen. Orbital kan justere antallet af Forbrugsvarer og/eller leveringsfrekvensenfor optimal udnyttelse af Produkterne, og Kunden kan frit acceptere eller afvise sådanneforslag. Hvis et sådant forslag accepteres, træder det i kraft den efterfølgende dag forlevering af Forbrugsvarer i henhold til den aftalte tidsplan.

7.4 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal alle Forbrugsvarer, der svarer til den bestiltemaksimale værdi pr. enhed i henhold til punkt 7.1 og Ordren, leveres gratis og årligtunder Vedligeholdelses- og optimeringsplanen.

7.5 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal alle Forbrugsvarer, der overstiger detspecificerede maksimale antal pr. enhed i punkt 7.1, bestilles, faktureres og leveresseparat fra Vedligeholdelses- og optimeringsplanen som tillægskøb.

7.6 Vedligeholdelses- og optimeringsplan i en periode på to år fra levering afProdukterne er indregnet i prisen for Produkterne, som angivet i Ordren. Ved udløbet afdenne periode for Vedligeholdelses- og optimeringsplanen, eller enhver efterfølgende periode i henhold til en fornyelse under denne klausul, vil Kunden automatisk abonnerepå en Vedligeholdelses- og optimeringsplan for hver enhed i en efterfølgende periodepå 6 måneder, medmindre den opsiges af en af Parterne ved skriftlig meddelelse til denanden Part mindst en måned før udløbet af den relevante periode. Abonnementet påVedligeholdelses- og optimeringsplanen vil blive faktureret årligt af Orbital i hver6-måneders periode.

7.7 En fornyelse i henhold til punkt 7.6 kræver, at Orbital har underrettet Kundenskriftligt, herunder via e-mail, mindst en måned før fornyelsen. Orbital vil primært brugede kontaktoplysninger, som Kunden har oplyst på købstidspunktet, og Kundenopfordres derfor til at holde sådanne oplysninger opdaterede, hvis det er nødvendigt.

8. SERVICES

8.1 Hvis Orbital og Kunden har aftalt, at Orbital eller de af Orbital udpegedeservicepartnere skal udføre service eller vedligeholdelse i forbindelse med Produkterne("Service"), skal bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser gælde med denødvendige ændringer for en sådan Service, i hvilket tilfælde alle henvisninger til"Produkter" anses for også at omfatte "Service". Service indgår som en del afVedligeholdelses- og optimeringsplanen, uden betaling.

8.2 Har Kunden ikke en aktiv Vedligeholdelses- og optimeringsplan jf. afsnit 7 ovenfor,skal følgende gælde for Service bestilt særskilt:

a) Servicen skal leveres på basis af medgået tid og materialer og skal opkræves ioverensstemmelse med Orbitals til enhver tid gældende prisliste.

b) Ud over betaling i henhold til Orbitals prisliste har Orbital ret til kompensation forrejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter og udlæg, som aftalt mellem Parterne.

8.3 Hvis Parterne skriftligt har aftalt særlige betingelser i forbindelse med Servicen, skalsådanne særlige betingelser have forrang for disse generelle vilkår.

9. ANSVAR FOR MANGLER

9.1 Fra tidspunktet for levering af Produkterne gælder Købelovens reklamationsret formangler, der opstår i en periode på to (2) år fra Kundens modtagelse af Produkterne.Reklamationsretten gælder for Produkter behæftet med mangler i design, materialereller udførelse. Det sædvanlige behov for udskiftning af Forbrugsvarer betragtes ikkesom en mangel (se afsnit 9.8 nedenfor for flere oplysninger om Forbrugsvarer).

9.2 Afhængig af de konkrete omstændigheder kan Kunden kræve afhjælpning afeventuelle mangler, ombytning til et nyt Produkt eller afslag i prisen for Produkterne.

9.3 Orbitals ansvar i henhold til punkt 9.1-9.2 dækker ikke følgende:

(i) mangler som følge af materialer leveret af, eller et design foreskrevet ellerspecificeret af Kunden,

(ii) mangler, der skyldes driftsforhold, der ikke er angivet i Ordren, eller forkert brug afProdukterne og/eller Forbrugsvarerne (herunder, men ikke begrænset til, fejl iforbindelse med brug af Produkterne i offline tilstand); og

(ii) mangler forårsaget af ukorrekt installation, vedligeholdelse, ukorrekt montering ellerukorrekt reparation udført af Kunden, herunder arbejde udført af ikke-certificerede serviceudbydere antaget af Kunden, eller af ændringer foretaget uden Orbitals skriftligesamtykke.

9.4 Kunden skal uden unødig forsinkelse underrette Orbital skriftligt om eventuellemangler. En sådan meddelelse skal gives inden for rimelig tid, ikke senere end to (2) årefter, at fejlen blev opdaget eller burde være blevet opdaget af Kunden. Meddelelsenskal indeholde en beskrivelse af manglen. Hvis Kunden ikke underretter Orbital skriftligtom en mangel inden for denne tidsfrist, mister Kunden sin ret til at få manglen udbedreti henhold til dette afsnit 9 og til at fremsætte krav i forbindelse med manglen.

9.5 Kunden skal omgående give Orbital adgang til alle lokaler, udstyr, systemer oglignende, som efter Orbitals rimelige opfattelse kan være nødvendige for opfyldelsen afOrbitals ansvarsforpligtelser. Kunden skal give Orbital korrekte oplysninger, som efterOrbitals rimelige opfattelse kan være nødvendige for at opfylde Orbitals forpligtelser.Kunden er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i udstyr, systemer, oplysninger ellerlignende, som Kunden har leveret til Orbital.

9.6 Følgende komponenter betragtes som Forbrugsvarer og skal udskiftes, når de eropbrugt, for at Produktet kan fungere korrekt:
- Filterkapsler
- UV-filter (UV-lampe + kvartsglas)
- Rengøringstabletter.

Den forventede levetid for Forbrugsvarerne afhænger af en række faktorer, såsom brugaf Produktet og lokale forhold (f.eks. vandets hårdhed). Følgende omtrentlige levetid forde respektive Forbrugsvarer kan forventes:
- Filterkapsler - bør udskiftes mindst efter (i) 200 brusebade eller (ii) seks (6) måneder,alt efter hvad der kommer først.
- UV-filtre - skal muligvis rengøres eller udskiftes en gang om året.
- Rengøringstablet - rengøringsfrekvensen meddeles via appen og/ellerbetjeningspanelet.

Filterkapslerne vil blive leveret af Orbital eller en certificeret Orbital-partner i henhold tildet planlagte filterforbrug (se yderligere ovenfor i afsnit 7).

9.7 Yderligere Forbrugsvarer kan bestilles direkte hos Orbital eller hos en af Orbitalscertificerede partnere. Brug af uoriginale komponenter kan resultere i funktionsfejl påProduktet, som ikke er dækket af Orbitals ansvarsforpligtelser.

10. PRODUKTANSVAR

10.1 Orbital er ansvarlig for personskade eller skade på ejendom forårsaget afProdukterne, hvis og i det omfang Orbital findes ansvarlig i henhold til dansk lov omobligatorisk produktansvar samt de i dansk retspraksis udviklede regler omproduktansvar.

10.2 Kunden skal straks informere Orbital om ethvert krav fra en tredjepart forpersonskade, skade forårsaget af Produkterne eller omstændigheder, der kan føre til etsådant krav. Kunden skal give Orbital fuld kontrol over den juridiske håndtering af kravetog alle forhandlinger, samt ret til at forsvare enhver retssag i forbindelse med sådannekrav. Kunden må ikke indgå forlig om produktansvarskrav med tredjeparter udenOrbitals skriftlige samtykke.

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

11.1 Alle immaterielle rettigheder i, eller forbundet med, Produkterne tilhører Orbital.Orbital bevarer alle sådanne rettigheder til Produkterne, selv når sådanne Produkter erblevet produceret specifikt til Kunden.

11.2 Udtrykket " immaterielle rettigheder " omfatter, men er ikke begrænset til, allepatenter, designrettigheder, ophavsrettigheder, varemærker, know-how ogforretningshemmeligheder, i hvert tilfælde uanset om de er registrerede elleruregistrerede, herunder alle ansøgninger om, og fornyelser eller udvidelser af, sådannerettigheder, samt alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse ialle dele af verden.

12. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

12.1 Ingen af Parterne er ansvarlig over for den anden Part for indirekte tab, herundertabt fortjeneste, driftstab, tabt avance og andre følgeskader, undtagen i det omfang, deter fastsat i gældende lovgivning.

13. OPSIGELSE/OPHÆVELSE

13.1 Denne Aftale kan opsiges med en måneds skriftligt varsel til den anden Part, dogtidligst efter 5 måneder for Vedligeholdelses- og optimeringsplanens vedkommende,efter dennes indgåelse.

13.2 I tilfælde af Kundens opsigelse af Aftalen af årsager, der ikke skyldes mangleromfattet af Købeloven, er Orbital berettiget til at modtage betaling for de faktiskleverede Produkter.

14. FORTRYDELSE

14.1 Hvis Kunden ønsker at udøve sin fortrydelsesret, er Kunden forpligtet til atunderrette Orbital senest 14 dage efter modtagelsen af alle Produkter. Kunden kan gøredette ved at sende en e-mail til contact@orbital-systems.com. Når Kunden har udtryktønske om at udøve fortrydelsesretten, skal kunden returnere Produkterne til Orbitalinden for 14 dage. Kunden skal bevise, at Produkterne er returneret til tiden, f.eks. vedbevis for postlevering.

14.2 Frem til returneringen skal Kunden håndtere Produkterne og emballagen medomhu. Kunden må kun pakke Produktet ud eller bruge det i det omfang, det ernødvendigt for at vurdere, om Kunden ønsker at beholde Produktet. Hvis Kundenudøver sin fortrydelsesret, skal Kunden sikre, at Produktet returneres til Orbital i detsoprindelige stand og emballage, hvis det med rimelighed er muligt, i overensstemmelsemed rimelige og klare instruktioner fra Orbital.

14.3 Hvis Kunden ved udløbet af den lovbestemte periode i punkt 14.1 ikke har udtrykthensigt om at udøve fortrydelsesretten, anses salget for at være gennemført.

14.5 Hvis Kunden gør brug af fortrydelsesretten, skal vedkommende bære de fuldeomkostninger forbundet med returneringen.

14.6 Hvis Kunden har betalt et beløb, skal Orbital sikre, at Orbital inden for 14 dageefter, at Kunden har udtrykt sin vilje til at udøve sin fortrydelsesret, refunderer det fuldebeløb til kunden. Kunden skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret, f.eks.ved fremvisning af forsendelseskvittering.

14.7 Orbital udleverer en formular til udøvelse af fortrydelsesretten senest vedfremsendelse af aftalebekræftelsen.

15. DIVERSE

15.1 Denne Aftale indeholder hele aftalen mellem Parterne med hensyn til Produktet ogeventuel Service, og erstatter alle tidligere og samtidige forhandlinger og aftaler mellemParterne i forbindelse hermed, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige.

15.2 Kundens overdragelse af Aftalen kan kun ske med Orbitals forudgående skriftligesamtykke. Kundens anmodning til Orbital om overdragelse af Aftalen skal indeholdeoplysninger om den Part, som Kunden anmoder Orbital om samtykke til at overdrageAftalen til. Orbital har til enhver tid ret til at overdrage aftalen uden Kundens samtykke.

15.3 Intet vilkår i denne Aftale kan ændres uden skriftlig aftale, der specifikt henviser tildenne Aftale, og som er behørigt underskrevet af begge Parter.

15.4 En Parts afkald på enhver af sine rettigheder eller retsmidler i henhold til denneAftale skal være skriftligt og behørigt underskrevet. Intet enkelt eller delvist afkald på ensådan rettighed eller retsmiddel skal udelukke enhver anden eller yderligere udøvelse afdenne eller enhver anden sådan rettighed eller retsmiddel.

15.5 Hvis en bestemmelse i Aftalen erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves af endomstol eller anden kompetent retsinstans, berøres gyldigheden af de resterendebestemmelser ikke.

16. PERSONLIGE DATA

For information om, hvordan Orbital håndterer personlige data, se vores privatlivspolitik.

17. GÆLDENDE LOVGIVNING

Aftalen er underlagt dansk lovgivning.
Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Parterne i forbindelse med aftalen, erhver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort ved KøbenhavnsByret som første instans.

18. KONTAKTOPLYSNINGER FOR ORBITALE SYSTEMER

ORBITAL SYSTEMS AB
Svensk CVR-nummer: 556902-4671
Östergatan 32, 211 22 Malmö, Sverige
Telefonnummer: +46 40-619 55 50
contact@orbital-systems.com.

19. KLAGER

Såfremt Kunden har klager over Produkterne, Services eller Vedligeholdelses- ogoptimeringsplanen, kan Kunden indgive sådanne til Orbitals support på e-mail:contact@orbital-systems.com.

I det usandsynlige tilfælde, at Orbital og Kunden ikke kan løse et opstået problem, harKunden ret til at henvise sin klage til Center for Klageløsning hos Konkurrence- ogForbrugerstyrelsen beliggende Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark (telefon:+45 4171 5000). Hvis klagen vedrører markedsføring, har Kunden ret til at henvise sinklage til den danske Forbrugerombudsmand beliggende Carl Jacobsens Vej 35, 2500Valby, Danmark (telefon: +45 4171 5151). For mere information om klager læs her.

Har du fler frågor?

Inga problem, vi har samlat några vanliga frågor och svar på en sida.

Ved at klikke på "Acceptér" accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre hjemmesidens navigation, analysere brugen af hjemmesiden og hjælpe med vores marketingindsats. Se vores privatlivspolitik for mere information.